วิทยากร

๑. ผอ.แดง // นางชลธิชา ดาวเรือง

  • โทร. 0811745274
  • ผอ.กองคดี ๓ สำนักงาน ปปง.
  • chonticha@amlo.go.th๒. ผอ.อรรถ// พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน

  • โทร. 0894515151